AVÍS LEGAL / LEGAL NOTICE

AVÍS LEGAL: Aquest missatge i els fitxers adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva comunicació, reproducció o distribució sense l'autorització expressa de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Si vostè no és el destinatari final, si us plau elimineu-lo i informeu-nos per aquesta via.

D'acord amb la LOPD, l'informem que les seves dades personals i adreça de correu electrònic, obtingudes del propi interessat o de fons públiques, formaran part d'un fitxer responsabilitat de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), sent la finalitat del mateix la informació i gestió de jornades, actes i activitats. Si ho desitja, podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades adreçant-se al C/ Vila Universitaria. Local F1.1 – Campus de la UAB (Bellaterra) – 08193 Cerdanyola del Vallès (BCN) o, enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: info@acup.cat

LEGAL NOTICE: This message and any attachments are intended solely for the addressee and may contain confidential information subject to professional secrecy. Not for onward communication, reproduction or distribution without the express authorization of the Catalan Association of Public Universities (ACUP). If you are not the final recipient, please delete and inform us by this route.

According to the LOPD, we inform you that personal data and email address, obtained from the data subject or public sources, will be part of a file for ACUP, with the purpose of management of conferences, events and activities. If you wish, you may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition of your data at the address C / Vila Universitaria. Local F1.1 - Campus UAB (Bellaterra) - 08193 Cerdanyola del Vallès (BCN) or sending an email message to: info@acup.cat.